teva

טבע

SANY2338

תאגידי מים

כ50 תחנות שאיבת מים וביוב מסוגים שונים. תחנות אספקת מים לצרכנים תוך שמירה על לחץ קבוע בקו. תחנות אספקת מים לביכות אם שמירה על מפלסים. תחנות לפינוי ביוב למרכזי טיפול בשפכים תוך שמירה אל לחץ קבוע בקו.
1 2 3 7